DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

IROP infrastruktura ZŠ

 

INFRASTRUKTURA ZŠ


Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení

Příjem žádostí:   29.9. 2016 – 14.2. 2017
Min. výše způsobilých výdajů -  1.000.000,- Kč
Oprávnění žadatelé a výše podpory :
 Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy  - 100%
 Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním   
 účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou
 činnost v oblasti školství  - 95%
 Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve   
 školském rejstříku, kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové
 organizace a dobrovolné svazky obcí - 90%
.Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích – 85%
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu, max. 28. 6. 2019

Podporováné projekty:
-    Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben
      za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v       
      klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
      technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

-    Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

-    Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou
      lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Podporované aktivity:
-
-     stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně     
       vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

-    rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

 -    nákup budov

-    pořízení vybavení budov a učeben

 -    pořízení kompenzačních pomůcek
 -    zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy ve vazbě na:
-    klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
-     budování bezbariérovosti škol.
-     rozšiřování kapacit kmenových učeben

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání


Povinné přílohy k žádosti:
1.    Plná moc
2.    Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
3.    Doklady o právní subjektivitě
4.    Výpis z rejstříku trestů
5.    Studie proveditelnosti
6.    Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 7.  Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní    
      smlouva nahrazující územní řízení
8.   Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní    
      moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná   
      veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
9.   Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
10.  Položkový rozpočet stavby
11. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení
12. Výpočet čistých jiných finančních příjmů
13. Memorandum či smlouva o spolupráci škol

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě
pracujeme zcela zdarma!