DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SZIF traktory

 

LESNÍ TECHNIKA A TECHNOLOGIE

Státní zemědělský intervenční fond

 

Příjem žádostí:                   od 11.10.2016 – 31.10.2016

Výše dotace:  50 % z celkových způsobilých výdajů na projekt

Finanční limity:

Maximální výdaje na projekt pro fyzické osoby nepodnikající: 1 mil. Kč

Maximální výdaje na projekt pro subjekty s méně než dvouletou historií: 1mil. Kč

(subjekt doposud nemá účetně uzavřeny dvě poslední, po sobě jdoucí, účetní období).

Maximální výdaje na projekt pro subjekty s více než dvouletou historií: 15 mil. Kč

(subjekt má účetně uzavřeny dvě poslední, po sobě jdoucí, účetní období).

 

Žadatel :

Fyzické osoby (nepodnikající i podnikatelé)

Soukromé právnické osoby

Sdružení s právní subjektivitou nebo spolky

Obce a dobrovolné svazky obcí

Střední školy nebo učiliště se školním polesím

Vysoké školy se školním lesním podnikem

Právnické osoby založené obcemi nebo kraji

 

Podmínky:

  • musí se jednat o subjekt hospodařící v lesích tzn. je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • v případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň nebo klanicový vyvážecí vlek za koně, může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví.
  • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické / nájemní / pachtovní / výpůjční vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu

Pozn.: Výpůjčka je možná pouze v případě vypůjčení lesních majetků obcí / krajů jejich příspěvkovým organizacím.

  • v případě nájemní / pachtovní smlouvy / smlouvy o výpůjčce na související pozemky, je nutné, aby tyto smlouvy měly platnost nejméně 5 let od data převedení dotace nebo výpovědní lhůtu nejméně 5 let od data převedení dotace.
  • v případě spoluvlastnictví je nutný písemný souhlas všech spoluvlastníků.
  • v případě, že projekt či jeho část podléhá řízení stavebního úřadu, pak je žadatel povinen předložit:
  • ke dni podání žádosti o dotaci platné odpovídající povolení stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat (tzn. stavební povolení, ohlášení, územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení udržovacích prací, souhlas se změnou stavby před jejím dokončením, atd.)
  • ke dni předložení této přílohy již musí být tato příloha pravomocná (předložit se musí nejpozději do 70 kalendářních dnů od ukončení příjmů žádostí).
  • realizací projektu musí vzniknout samostatný funkční celek (tzn. projekt musí být funkčně soběstačný a plně provozuschopný bez nutnosti realizace dalších opatření).
Podmínky:
 
1) po dobu udržitelnosti 5 let - nedokládá se jak využívá žadatel techniku, může přijít pouze ze SZIFu kontrola na ověření
2) žadatel může žádat na techniku pouze v seznamu - příloha č.2 ( číselník výdajů), i různě nakombinovat techniku dle potřeby ze seznamu, max. do 15 mil. Kč
3) v seznamu techniky je malými římskými čísly označeno u malotrakotru II  - Lesnická nástavba malotraktoru: ochranný rám, bubnový naviják montovaný na pevno nebo nesený v trojbodovém závěsu (nebo ekvivalent navijáku – např. svěrný rám) - je povinná výbava
4) může žádat ne vlastník, ale kdo hospodaří s majetkem

         V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, pro nezávaznou konzultaci

 

koordinátorka: Ing. Barbora Šmerdová

 

Petra Zajíčková        313 035 670      Střední Čechy

Eva Skalická            702 192 790, skalicka@dotacesnadno.cz – Východní Čechy

Marcela Loskotová  702 192 791, loskotova@dotacesnadno.czVysočina a Morava

Michaela Hrušková  702 192 792, hruskova@dotacesnadno.czJižní Čechy

Barbora Šmerdová  702 192 793, smerdova@dotacesnadno.cz – Západní Čechy


https://dotace.snadno.eu/priloha_c.2_-_seznam_techniky.pdf

 

ceny za zpracování žádosti o dotaci - platba až po úspěchu dotace, pokud dotaci nezařídíme pracujeme zcela zdarma.

projekt do 500 tis Kč ... 29 tis Kč + DPH

projekt od 500 tis Kč .... 39 tis Kč + DPH

projekt nad 1.000 tis Kč ... 49 tis Kč + DPH

 

VŘ od 10 tis Kč i s 5ti letou udržitelností, jsme profesně pojiěteni na VŘ i 5ti letou administraci projektů do výše 10.000.000 Kč. http://www.tendra.cz/

 

Pro naše žadatele nabízíme i 50% slevu na vše

https://dotace.snadno.eu/REFERENCE---co-se-nam-povedlo-za-7-let.html