DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

vodohospodářské akce Lib Kr 2016

 

Program vodohospodářských akcí 2016 Libereckého kraje

 

 

Okruh způsobilých žadatelů:

 • obce do 4000 obyvatel v působnosti Libereckého kraje,
 • svazky obcí v působnosti Libereckého kraje

 

 

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 25. března 2016 do 8. dubna 2016.

 

 

Účel podpory:

Obnova a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a výstavba nových vodních děl (ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) ve vlastnictví resp. do vlastnictví příjemce v souladu
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje:

 1. výstavba, popř. obnova ČOV s napojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel (EO),
 2. výstavba, rozšíření či obnova veřejné kanalizace na odvádění odpadních vod s napojením minimálně 20EO. Platí pro kanalizace, u kterých je zajištěno odvádění a čištění odpadních vod v souladu s vodním zákonem,
 3. výstavba, rozšíření či obnova vodovodu vč. vodárenských objektů s možností připojení minimálně 20 osob
 4. vybudování náhradního zdroje pitné vody
 5. zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, případně ohlášení na projekty uvedené v bodech a) až d), (nikoliv na projektovou dokumentaci pro provádění stavby).

 

 

Předpokládaný celkový finanční objem: 25 mil. Kč

 

 

Maximální výše dotace: 2 mil. Kč

 

 

Maximální výše podpory kraje ze způsobilých výdajů: Dotace bude poskytnuta až do výše 70% z celkových způsobilých výdajů akce, avšak maximálně 2.000.000,-  Kč.

 

 

Omezení podpory:

Dotace není poskytována na:

 • na projekty pro jednotlivé domácnosti
 • na výstavbu dešťové kanalizace
 • na vybudování vodovodů a kanalizací pro zasíťování pozemků určených pro budoucí bytovou nebo jinou výstavbu, s výjimkou přivedení vodovodů a kanalizace k obvodu nové stavební plochy
 • na ukončené akce a projekty
 • akce realizované mimo území Libereckého kraje

Obec do 4 000 obyvatel může předložit vždy pouze jednu žádost na jednu akci.

 

 

 

Termín realizace: od 01. ledna 2016 do 30. listopadu 2017

 

 

 

Povinné přílohy k žádosti:

 • Doklad o možnosti provádět stavbu (stavební povolení s vyznačením právní moci nebo souhlas s ohlášením stavby), pokud je pro danou stavbu zákonem požadován. V případě, že není vyžadováno stavební povolení ani souhlas s ohlášením stavby, je nutné doložit sdělení příslušného vodoprávního úřadu (v případě žádosti o realizaci stavby),
 • projektová dokumentace pro stavební povolení (v případě žádosti o realizaci stavby),
 • textová část popisu akce s vyznačením a sumarizací způsobilých výdajů musí obsahovat:
  1. věcný popis projektu,
  2. výstupy řešení,
  3. informaci o provozovateli VHI – u realizace stavby,
  4. podrobný položkový rozpočet,
  5. předpokládaný časový harmonogram,
  6. počet napojených EO/osob,
  7. situační zákres trasy – u projektové dokumentace

 

V případě, že jde o další etapu stavby, je součástí popisu zákres s přesným vyznačením jednotlivých etap a označení řadů, pokud zákres není součástí projektové dokumentace (v případě žádosti o realizaci stavby i v případě žádosti o projektovou dokumentaci),

 

 • čestné prohlášení žadatele v předepsané formě, (v případě žádosti o realizaci stavby i v případě žádosti o projektovou dokumentaci).
 • případné další doklady vyžádané správcem programu

 

 

      Způsobilé výdaje

      Nezpůsobilé výdaje

 • DPH je způsobilým výdajem, pokud příjemce není plátcem DPH nebo je plátcem DPH, ale dle zákona o DPH nemá možnost nárokovat odpočet daně na vstupu.
 • Terénní úpravy a výdaje na zásahy do chodníků a komunikací jsou způsobilým výdajem pouze, pokud jsou k realizaci předmětu podpory zcela nezbytné, popř. vedou k navrácení místa realizace do původního stavu. V případě projektové dokumentace je způsobilým výdajem geologický podklad pro projektovou činnost a průzkumy (geologický, hydrogeologický apod. dle vyhlášky 499/2006).
 • vodovodní a kanalizační přípojky,
 • komunikace, chodníky,
 • terénní a sadové úpravy,
 • výdaje na odstranění odpadu, poplatek za skládku,
 • oplocení, stavební dozor,
 • správní poplatky,
 • výdaje na nákup pozemků,
 • výdaje spojené s uzavírkou komunikací,
 • náhradní zásobování vodou,
 • revize a zkoušky po dokončení stavby,
 • výdaje spojené se zařízením staveniště, s publicitou a další výdaje, které nejsou vodním dílem apod.
 • U realizace staveb jsou nezpůsobilým výdajem také inženýrská činnost, poradenské služby, vytyčení staveb, geodetické zaměření, geologický průzkum.

 

 

Poskytovaná finanční podpora musí být v souladu s veřejným zájmem a podmínkami pro poskytování veřejné podpory a podpory de minimis.

 

 

 

 

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace,

 v opačném případě pracujeme zcela zdarma!