DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MZe kulturní prvky

 

Udržování a obnova kulturních a venkovských prvků

Příjem žádostí:        od 1.2.2017 do 24.2.2017 (včetně)

Doba realizace:           až do 30.9.2018

129 662Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

 • kapličky, zvoničky, boží muka, smírčí kříže, exteriérové sochy, hřbitovy, hřbitovní zdi, hlavní páteřní komunikace od hlavní brány, kostely
 • součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů

Dotace:    Max. 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů

Minimální hodnota dotace 15 000 Kč

Maximální hodnota dotace 700 000 Kč

 

129 663 – Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant a hasičských zbrojnic

 • hasičské zbrojnice postavené do 31.12.1992, sýpky, stodoly, stáje aj.
 • součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů
 • lhůta vázanosti na účel dotace je 5 let od data podpisu Rozhodnutí o přidělení dotace

Dotace:     Max. 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů

Minimální hodnota dotace 100 000 Kč

Maximální hodnota dotace 700 000 Kč

 

129 665 – Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

 • lavičky, zastřešení, stojany na kola, odpadkové koše
 • součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů
 • lhůta vázanosti na účel dotace je 5 let od data podpisu Rozhodnutí o přidělení dotace

Dotace:   Max. 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů

Minimální hodnota dotace 25 000 Kč

Maximální hodnota dotace 200 000 Kč

 

129 666 – Údržba a oprava polních cest

 • odstranění závad, opotřebení, poškození hlavních a vedlejších polních cest nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce
 • obec musí mít zpracovaný a schválený plán společných zařízení nebo plán polyfunkční kostry pozemkových úprav. (V případě jednoduchých úprav není nutný.)

Dotace:    Max. 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů

Minimální hodnota dotace 100 000 Kč

Maximální hodnota dotace 6 000 000 Kč

 

ŽADATEL O DOTACI:

 •          Obce do 5 000 obyvatel (Podprogram č. 129 662, 129 663, 129 665, 129 666)
 • Obce do 10 000 obyvatel (v případě, že se předmět dotace nachází v místní části obce do 1 000 obyvatel)
 •          Spolky / sdružení /nadace (Podprogram č. 129 662)
 •          Zájmová sdružení právnických osob (Podprogram č. 129 662)
 •          Obecně prospěšné společnosti (Podprogram č. 129 662)
 •          Vlastník objektu (Podprogram č. 129 662)
 •          Vlastník pozemku, na němž objekt stojí (Podprogram č. 129 662, 129 666)

·        

 • Podnikatel (Podprogram č. 129 665)

 

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI ODOTACI:

 •          Podrobný položkový rozpočet
 •          Fotodokumentace výchozího stavu předmětu dotace (min. 5 fotografií, detailní poškození, celková fotografie)
 •          Katastrální mapa s vyznačením lokalizace objektu, kde budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy
 •          Potvrzení Národního památkového ústavu nebo obce s rozšířenou působností, že se objekt dotace nenachází v památkové rezervaci a zóně a že není kulturní památkou
 • Čestné prohlášení žadatele o tom, že nebude na předmět dotace čerpat prostředky z rozpočtu Ministerstva kultury ČR
 •          Souhlasné vyjádření s obnovu památné stavby a objektů kulturně-historických hodnot vydané správou CHKO nebo NP v případě, že se daný objekt nachází v této oblasti
 •          Půdorys stavby, ze kterého je zřejmá velikost stavby a její rozměry
 •          Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné prohlášení stavebního úřadu – v případě, že projekt, nebo jeho část, podléhá řízení stavebního úřadu
 •          Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem
 •          Odborný posudek
 •          Doklad o vlastnictví majetku/ pozemku
 • Souhlas vlastníka objektu/pozemku – v případě, že žadatel o dotaci není vlastníkem předmětného objektu/pozemku
 • Kopie o zřízení bankovního účtu
 •          Doklad plátce DPH

 

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace